Dlaczego warto do nas dołączyć?

89

członków

7

lat działalności

200

współpracowników

14

projektów

Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” ma siedzibę w Kielcach. Obszarem działania Izby jest Województwo Świętokrzyskie. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 29.04.2008 roku. Jest koordynatorem klastra usługowego „Grono Targowe Kielce”. W jej skład wchodzi 89 członków, którzy związani są z branżą wystawienniczą.

 

Do podstawowych celów i zadań Izby należy w szczególności:
 

 1. podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji i obsługi imprez targowo – kongresowych oraz usług towarzyszących, poprzez poszerzenie skal i zakresu świadczonych przez nie usług,
 2. wzmacnianie powiązań między lokalnymi firmami i otoczeniem instytucjonalnym – jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami, instytucjami publicznymi, oraz instytucjami wspomagania biznesu,
 3. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, sądów powszechnych i polubownych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych,
 4. internacjonalizacja członków Izby,
 5. podwyższanie innowacyjności członków Izby,
 6. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej,
 7. organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń zarówno między firmami z branż pokrewnych jak i instytucjami edukacyjnymi,
 9. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz klastra targowo – kongresowo – usługowego.


Izba realizuje swoje cele i zadania między innymi poprzez:
 

 1. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i utrzymania korzystnych warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 2. realizację projektów współfinansowanych z majątku Izby, krajowych i unijnych środków pomocowych, służących wypełnianiu celów i zadań Izby,
 3. upowszechnianie rzetelnej wiedzy i informacji w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej między innymi poprzez organizację konferencji, targów, wystaw, seminariów, szkoleń, publikację w mediach artykułów informacyjnych o tematyce gospodarczej,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej,
 5. doradztwo prawne, ekonomiczne, organizacyjne, a także wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu,
 6. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów i zadań Izby w tym, w szczególności, w zakresie edukacji, szkoleń, doradztwa i promocji, z jednoczesnym przeznaczaniem wypracowanych zysków na działalność statutową Izby,
 7. tworzenie i prowadzenie własnych systemów informacji gospodarczej oraz współpraca w tym obszarze z innymi instytucjami i firmami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 8. współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami oświatowo - naukowymi oraz organizacjami samorządu gospodarczego, organizacjami pracodawców i innymi organizacjami wspierającymi przedsiębiorców oraz przedsiębiorczość w kraju i za granicą,
 9. organizowanie spotkań integrujących środowisko członków Izby,
 10. opracowanie strategii rozwoju Izby oraz planu jej wdrożenia,
 11. uczestnictwo w międzynarodowych projektach dla klastrów,
 12. udział w międzynarodowych sieciach branżowych,
 13. pozyskiwanie inwestorów zagranicznych dla działań biznesowych członków Izby,
 14. zatrudnienie specjalistów z udokumentowanymi kwalifikacjami i doświadczeniem dla wzmocnienia działań biznesowych członków Izby,
 15. okresowe analizy konkurencyjności członków Izby.

 

Nasi partnerzy