Klaster usługowy „Grono Targowe Kielce” jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą i chroniącą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów. W skład klastra usługowego „Grono Targowe Kielce” wchodzi 89 podmiotów, obejmujących instytucje, stowarzyszenia i organizacje powiązane biznesowo – głównie z sektora usług wystawienniczych, poligraficznych, hotelarskich, gastronomicznych, transportowych oraz szkoleniowych działających w sferze kultury, sportu i promocji.

Siedzibą klastra usługowego „Grono Targowe Kielce” jest miasto Kielce, natomiast obszarem działania klastra jest Województwo Świętokrzyskie.

 

PROJEKT UTWORZENIA KLASTRA USŁUGOWEGO „GRONO TARGOWE KIELCE”

Możliwość utworzenia kieleckiego klastra usługowego „Grono Targowe Kielce” została poprzedzona wnikliwą analizą uwarunkowań lokalnych i regionalnych w oparciu o dokumenty strategiczne miasta i regionu, która pozwoliła na zidentyfikowanie mocnych stron miasta i regionu, będących szansą jego dalszego rozwoju, jak też słabych punktów, które stanowią istotną barierę w rozwoju wielu branż gospodarki Miasta Kielce i jego okolic.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności i skalę oddziaływania świadczonych usług, jako podmiot wiodący klastra wskazany został ośrodek wystawienniczy Targi Kielce Sp. z o.o. Kielecki ośrodek targowy zajmuje pozycję wicelidera polskiego rynku targowego, za Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. W najbliższym czasie planowana jest dalsza rozbudowa targów, która zakłada m.in. budowę nowych hal targowych i łącznika pomiędzy istniejącymi halami, rozbudowę centrum konferencyjnego i infrastruktury, jak np. nowoczesny system identyfikacji zwiedzających. Zrealizowanie planowanych zamierzeń inwestycyjnych umożliwi dalsze poszerzanie oferty Targów , zwiększenie ilości organizowanych imprez oraz podniesienie poziomu świadczonych usług. Strategia rozwoju Targów Kielce zakłada umocnienie firmy na pozycji czołowego ośrodka wystawowego południowej części Polski oraz silnego regionalnego ośrodka targowego w tym rejonie środkowo-wschodniej Europy.
 

DZIEDZINA DZIAŁALNOŚCI

Klaster obejmuje instytucje, stowarzyszenia i organizacje powiązane biznesowo – głównie z sektora usług wystawienniczych, poligraficznych, hotelarskich, gastronomicznych, transportowych oraz szkoleniowych, a także działających w sferze kultury, sportu i promocji.
Ważnym uzupełnieniem klastra będą stanowiły podmioty z otoczenia biznesu takie jak: banki, firmy doradztwa biznesowego, itp., stanowiąc część składową klastra lub tez działać w silnym związku, poprzez odpowiednie umowy czy porozumienia.
Klaster usługowy „Grono Targowe Kielce” dąży do stworzenia innowacyjnej sieci współpracy w regionie. Dla zapewnienia wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz instytucji uczestniczących w budowie i rozwoju klastra kieleckiego konieczna jest w nim obecność jednostek sfery badawczo-rozwojowej. Działalność badawcza, kreowanie innowacji i pozyskiwanie nowych technologii oraz reprezentowanie wspólnych interesów postrzegane jest jako jeden z najważniejszych obszarów współpracy w ramach klastra.
Szkolenia i edukacja to kolejny obszar współpracy w ramach struktur klastrowych. Uczelnie i szkoły uczestnicząc w działaniach klastra będą odgrywały bardzo istotna rolę w procesie kształcenia kadr dla biznesu. W porozumieniu z uczestnikami klastra powinny dostosowywać ofertę kształcenia do potrzeb przedsiębiorców. Mogą przygotowywać szkolenia stanowiące o podnoszeniu kwalifikacji osób pracujących, jak również prowadzić specjalistyczne szkolenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Potencjał kadrowy to jeden z najważniejszych czynników stanowiących o budowaniu przewagi konkurencyjnej i pozwalający na budowanie gospodarki opartej na wiedzy.
Działania administracji to działania wspomagające. Władze publiczne uczestniczą w identyfikowaniu potencjalnych struktur klastrowych, a następnie projektują i wdrażają narzędzia wsparcia dla istniejących i zweryfikowanych pozytywnie przez rynek struktur klastra. W przypadku klastra kieleckiego istnieje możliwość zastosowania podejścia kompleksowego i systemowego do jego wspierania już we wczesnej fazie rozwoju.
 

CELE I ZADANIA KLASTRA USŁUGOWEGO „GRONO TARGOWE KIELCE”

Celem powołania klastra jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji i obsługi imprez targowo-kongresowych oraz usług towarzyszących, poprzez poszerzenie skali i zakresu świadczonych przez nie usług. Klaster będzie wzmacniał powiązania miedzy lokalnymi firmami i otoczeniem instytucjonalnym – jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami, instytucjami publicznymi oraz instytucjami wspomagania biznesu. Zadaniem kieleckiego klastra jest reprezentacja interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, sądów powszechnych i polubownych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych, internacjonalizacja członków, jak również podwyższanie innowacyjności członków klastra. Kolejnym zadaniem klastra jest kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, organizowanie pomocy Członkom klastra w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń zarówno między firmami z branż pokrewnych jak i instytucjami edukacyjnymi oraz prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz klastra targowo-kongresowo-usługowego.
 

WSPÓLPRACA ZRZESZONYCH W GRUPIE PRZEDSIĘBIORSTW W FORMIE KLASTRA

Wspólna współpraca przedsiębiorstw tworzących klaster usługowy „Grono Targowe Kielce” dąży do wytworzenia trwałych powiązań kooperacyjnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi z branż: wystawienniczej, promocyjnej, hotelowej, gastronomicznej, szkoleniowej, transportowej, IT oraz  doradztwa biznesowego.
Kluczowe kompetencje członków kieleckiego klastra usługowego skupiają się na świadczeniu usług wspomagających rozwój funkcji targowo-wystawienniczych, jak również zapewnieniu niezbędnej obsługi wokół targów.
 

Klaster realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE KLASTRA USŁUGOWEGO „GRONO TARGOWE KIELCE”

Klaster usługowy „Grono Targowe Kielce” tworzy 56 przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego. Członkowie założyciele tworzą szeroki wachlarz usług doradczych, wystawienniczych, szkoleniowych, promocyjnych, hotelarskich, gastronomicznych, transportowych, poligraficznych, a więc stanowią niezbędne zaplecze obsługi imprez targowo-konferencyjnych, jak również wydarzeń okołotargowych. 
 

Uczestnicy:

 1. Wydawnictwa
 2. Biura turystyczne
 3. Hotele
 4. Restauracje
 5. Firmy o działalności wystawienniczej
 6. Firmy transportowe
 7. Kancelarie podatkowe
 8. Agencje promocyjno-reklamowe
 9. Ośrodki szkoleniowe
 10. Zakłady poligraficzne
 11. Firmy usługowe związane z zagospodarowywaniem zieleni
 12. Biura tłumaczeń
 13. Firmy doradztwa biznesowego
 14. Piekarnie
 15. Biura podróży
 16. Firmy IT

Nasi partnerzy