Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce” zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą i chroniącą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów.

2.    Przynależność do Izby jest dobrowolna.

 

§ 2

1.    Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r.
o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, z zm. i aktów późniejszych) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2.    Izba występuje we własnym imieniu, na swój rachunek i odpowiedzialność.

3.    Izba jest samorządna i niezależna w swojej działalności statutowej.

 

§ 3

1.     Siedzibą Izby jest miasto Kielce.

2.     Obszarem działania Izby jest Województwo Świętokrzyskie.

3.     Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.

 

§ 4

1.        Izba używa pieczęci z napisem: Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”.

2.        Izba może używać ustalonego znaku graficznego.

3.        Izba posiada prawo do posługiwania się pieczęcią przedstawiającą znak graficzny Izby.

4.        Izba może używać skrótu: GTK.

Rozdział 2 - Cele i zadania Izby

§ 5

Do podstawowych celów i zadań Izby należy w szczególności:

 

1)      podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji
i obsługi imprez targowo – kongresowych oraz usług towarzyszących, poprzez poszerzenie skali i zakresu świadczonych przez nie usług,

2)      wzmacnianie powiązań między lokalnymi firmami i otoczeniem instytucjonalnym – jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami, instytucjami publicznymi, oraz instytucjami wspomagania biznesu,

3)      reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów
w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, sądów powszechnych i polubownych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych,

4)      internacjonalizacja członków Izby,

5)      podwyższanie innowacyjności członków Izby,

6)      kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej,

7)      organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

8)      ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń zarówno między firmami z branż pokrewnych jak i instytucjami edukacyjnymi,

9)      prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz klastra targowo – kongresowo
– usługowego.

 

§ 6

Izba realizuje swoje cele i zadania między innymi poprzez:

 

1.    podejmowanie działań na rzecz tworzenia i utrzymania korzystnych warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,

2.    realizację projektów współfinansowanych z majątku Izby, krajowych i unijnych środków pomocowych, służących wypełnianiu celów i zadań Izby,

3.    upowszechnianie rzetelnej wiedzy i informacji w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej między innymi poprzez organizację konferencji, targów, wystaw, seminariów, szkoleń, publikację w mediach artykułów informacyjnych
o tematyce gospodarczej,

4.    prowadzenie działalności wydawniczej,

5.    doradztwo prawne, ekonomiczne, organizacyjne, a także wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu,

6.    podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów
i zadań Izby w tym, w szczególności, w zakresie edukacji, szkoleń, doradztwa
i promocji, z jednoczesnym przeznaczaniem wypracowanych zysków na działalność statutową Izby,

7.    tworzenie i prowadzenie własnych systemów informacji gospodarczej oraz współpraca
w tym obszarze z innymi instytucjami i firmami prowadzącymi działalność gospodarczą,

8.    współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami oświatowo - naukowymi oraz organizacjami samorządu gospodarczego, organizacjami pracodawców i innymi organizacjami wspierającymi przedsiębiorców oraz przedsiębiorczość w kraju i za granicą,

9.    organizowanie spotkań integrujących środowisko członków Izby,

10.  opracowanie strategii rozwoju Izby oraz planu jej wdrożenia,

11.  uczestnictwo w międzynarodowych projektach dla klastrów,

12.  udział w międzynarodowych sieciach branżowych,

13.  pozyskiwanie inwestorów zagranicznych dla działań biznesowych członków Izby,

14.  zatrudnienie specjalistów z udokumentowanymi kwalifikacjami i doświadczeniem dla wzmocnienia działań biznesowych członków Izby,

15.  okresowe analizy konkurencyjności członków Izby.

Rozdział 3 - Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 7

1.    Członkiem Izby może być każdy podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą na obszarze działania Izby.

2.    Członkostwo Izby powstaje z chwilą wpisu i ustaje z chwilą skreślenia z listy członków.

 

§ 8

1.    Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu.

2.    Ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków Izby winien złożyć deklarację członkowską, zawierającą zobowiązanie do działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowień jej Statutu, uiścić wpisowe, a także zobowiązać się do płacenia innych opłat członkowskich. Opłatami członkowskimi są:

a)    wpisowe,

b)    inne składki uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 9

1.    Członkowie Izby mają równe prawa i obowiązki.

2.    Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.

3.    Członka będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej reprezentuje w Izbie osoba fizyczna należycie umocowana do jego reprezentowania.

 

§ 10

1.    W przypadku podjęcia przez Zarząd Izby uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Izby, ubiegającemu się o członkostwo w Izbie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Izby w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

2.    Zarząd w formie uchwały podejmuje decyzję o pozbawieniu członkostwa poprzez skreślenie z listy członków Izby.

3.    Członkom Izby przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały Zarządu Izby
w sprawie skreślenia z listy członków Izby, do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały.

4.    Komisja Rewizyjna ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania. W przypadku niewniesienia odwołania lub wniesienia po upływie 14 dni uchwała Zarządu jest prawomocna,
a w przypadku wniesienia odwołania uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

 

 

§ 11

Członkom Izby przysługuje:

a)    czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby,

b)    prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,

c)    uzyskiwanie pomocy od Izby w nawiązywaniu stosunków gospodarczych
z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

d)    zgłaszania do organów Izby wniosków, postulatów i inicjatyw dotyczących działalności Izby.

e)    prawo wystąpienia z Izby.

 

§ 12

Członek Izby ma obowiązek:

a)      przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Izby, regulaminów wewnętrznych Izby oraz przepisów obowiązującego prawa,

b)      czynnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów i zadań Izby,

c)      postępować zgodnie z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym,

d)      dbać o dobre imię Izby poprzez swoją postawę i działanie,

e)      terminowo wywiązywać się ze zobowiązań finansowych wobec Izby.

 

 

 

 

§ 13

Członkostwo w Izbie ustaje:

 

1)    z dniem wykreślenia z właściwych rejestrów przedsiębiorców,

2)    na pisemny wniosek Członka Izby w terminie 2-miesięcznym od daty złożenia wniosku do Zarządu Izby,

3)    z  dniem uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu ze składu Członków Izby, podjętej przez Zarząd Izby lub Komisję Rewizyjną w przypadku nie wypełniania przez Członka Izby obowiązków przewidzianych w § 8 ust. 2 oraz § 12.

Rozdział 4 - Organy Izby - Przepisy ogólne dotyczące organów Izby

§ 14

1.    Organami Izby są:

a.    Walne Zgromadzenie Członków Izby,

b.    Zarząd Izby,

c.    Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 15

1.    W skład organów Izby mogą wchodzić osoby fizyczne - Członkowie Izby, bądź osoby reprezentujące Członków Izby, będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

2.    W razie utraty członkostwa w trybie § 13 osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną bądź będąca przedsiębiorcą, wchodząca w skład organu Izby traci prawo do wchodzenia w skład organu, a skład osobowy jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów.

3.    W przypadku utraty członkostwa w Zarządzie Izby wybór nowego członka następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział 4 - Organy Izby - Kadencja

§ 16

1.    Kadencja organów Izby trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru ich nowego składu, za wyjątkiem pierwszej kadencji trwającej 2 lata.

2.    Mandaty Członków Zarządu Izby oraz Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję.

3.    W związku ze zmianą statutu kadencja organów powołanych w 2014 r. upływa z datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

 

§ 17

1.    O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wyłączenie jawności głosowania nastąpić może w każdej sprawie na wniosek co najmniej 1/5 uczestników głosowania.

2.    Na Walnym Zgromadzeniu wybory do władz Izby oraz ich odwołanie odbywają się
w głosowaniu tajnym.

Rozdział 4 - Organy Izby - Walne Zgromadzenie

§ 18

 1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Izby zawiadamia Członków Izby pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia oraz przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Izby.
 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach, dla których zostało zwołane.
 5. Walne Zgromadzenie Izby zwołane prawidłowo jest władne podejmować ważne uchwały bez względu na ilość uczestniczących w nim Członków Izby .
 6. W Walnym Zgromadzeniu Członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez swoich pełnomocników. Każdy Członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

 

§ 19

1.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Zarząd Izby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków Izby
w terminie do 30 dni od daty złożenia stosownego wniosku.

2.    Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia w określonym wyżej terminie Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać je samodzielnie.

3.    Ustalenia § 18 ust. 3 stosuje się odpowiednio przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.    Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami objętymi porządkiem obrad.

 

§ 20

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:

 

1)      wytyczanie strategii działania Izby,

2)      uchwalenie zmian w Statucie,

3)      uchwalenie regulaminu wyboru władz Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

4)      wybór i odwołanie członków Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej,

5)      zatwierdzenie regulaminów pracy Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej,

6)      zatwierdzanie rocznego budżetu Izby,

7)      ustalanie zasad działalności finansowej Izby,

8)      zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej,

9)      zatwierdzanie sprawozdań z działalności Izby oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego z realizacji budżetu,

10)  ustalanie wysokości i zasad uiszczania wpisowego oraz innych składek,

11)  podejmowanie uchwał w przedmiocie dodatkowych składek przeznaczonych na pokrycie wydatków Izby, które nie zostały pokryte z innych dochodów; w szczególności składki dodatkowe mogą być przeznaczone na pokrycie udziału własnego Izby, w realizowanych przez nią projektach, w tym projektach finansowanych z funduszy unijnych,

12)  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz wyznaczanie likwidatora Izby,

13)  podejmowanie uchwał o przyznaniu wynagrodzenia oraz sposobie zatrudniania Członków Zarządu i powołaniu pełnomocnika do reprezentowania Izby w umowach
z Członkami Zarządu.

14)  rozpatrywanie odwołań, o których mowa § 10 ust. 1.

Rozdział 4 - Organy Izby - Zarząd Izby

§ 21

1.    Zarząd Izby składa się z 3 do 5  członków, w tym Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów i Członków Zarządu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2.    Pracami Zarządu Izby kieruje Prezes.

3.    Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

4.    Posiedzenia Zarządu Izby odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż cztery razy
w roku. Decyzje Zarządu Izby podejmowane będą większością głosów. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, decydujący głos posiada Prezes Zarządu.

5.    Zarząd za wykonywaną pracę na rzecz Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” nie pobiera wynagrodzenia, chyba, że Zgromadzenie postanowi inaczej.

6.    Zarząd Izby działa w oparciu o regulamin, przyjmowany przez siebie, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie.

7.    Zarząd Izby składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności.

8.    Rozstrzygnięcia merytoryczne Zarządu podejmowane są w formie uchwały.

 

 

§ 22

1. Zarząd Izby odpowiada za:

 

a)      realizację celów i zadań statutowych Izby,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

c)      zarządzanie majątkiem Izby,

d)      prawidłową działalność finansową Izby,

e)      coroczne przygotowanie budżetu Izby,

f)       reprezentuje izbę na zewnątrz.

 

2. Do kompetencji i zadań Zarządu Izby należy:

 

a)      zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń Izby,

b)      ustalenie rocznych programów działania Izby,

c)      przyjmowanie nowych Członków Izby, skreślanie z listy członków Izby w razie nie wypełniania przez członka obowiązków określonych w § 8 ust. 2 oraz §12 statutu.

d)      udzielanie pełnomocnictw stałych, okresowych i jednorazowych, pracownikom Izby do podpisywania zobowiązań finansowych i innych oświadczeń woli składanych przez Izbę w ramach posiadanych statutowych upoważnień.

Rozdział 4 - Organy Izby - Komisja Rewizyjna

§ 23

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków,  w tym  Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli Członków Izby. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu.

2.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu sekretarza.

3.    Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, przyjmowany przez siebie, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie.

4.    Pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Komisji Rewizyjnej przewodniczy Prezes Izby.

 

§ 24

Do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)      przeprowadzenie bieżącej kontroli finansowej Izby, szczególnie budżetu i bilansu rocznego,

2)      przedstawienie Zarządowi Izby i Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności Izby,

3)      składanie Zarządowi Izby i Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby
i Prezesowi Izby,

4)      rozpatrywanie odwołań Członków Izby od uchwał Zarządu Izby,

5)      wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Izby,

6)      Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy nadzór nad działalnością finansową Izby, prawidłowością rozliczeń z odpowiednimi urzędami.

Rozdział 5 - Biuro Izby

§ 25

1.    Dla zapewnienia właściwej bieżącej działalności Izby Zarząd Izby może utworzyć Biuro.

2.    Pracami Biura kieruje Dyrektor powoływany przez Zarząd Izby.

3.    Zadania i kompetencje Biura zostaną określone przez Zarząd Izby.

        4.    Prezes podpisuje umowę o pracę i ustala warunki wynagrodzenia ze wszystkimi pracownikami Biura Izby.

5.    Prezes jest przełożonym wszystkich pracowników Biura Izby w rozumieniu kodeksu pracy.

Rozdział 6 - Majątek Izby i gospodarka finansowa

§ 26

1.    Na majątek Izby składają się ruchomości i nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

2.    Majątek Izby powstaje w szczególności z:

a)    wpisowego i innych składek,

b)    dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

c)    wpływów z funduszy unijnych,

d)    wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby,

e)    dochodów z majątku Izby,

f)     innych dochodów.

§ 27

 

 1. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50.000,00 zł wymagana jest uchwała Zarządu Izby

 

 

§ 28

1.    W przypadku przystąpienia do Izby nowego Członka w trakcie trwającego roku kalendarzowego składka winna być opłacona wraz z wpisowym w chwili złożenia deklaracji członkowskiej.

2.    W przypadku przystąpienia do Izby w drugim półroczu roku kalendarzowego należna składka za dany rok stanowi połowę rocznej składki.

 

§ 29

Izba prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zgodnie z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 

 1. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,
 2. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie  indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
 3. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,
 4. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,
 5. Pozostałe drukowanie 18.12.Z,
 6. Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z,
 7. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z,
 8. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,
 9. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z,
 10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,
 11. Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z,
 12. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie  indziej niesklasyfikowana 79.90.C,
 13. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,
 14. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,
 15. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
 16. Działalność oćęćrganizacji komercyjnych i pracodawców 94.11.Z,
 17. Działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z,
 18. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z,
 19. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,

 

 1. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,
 2. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z.

 

§ 30

Izba prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział 7 - Zmiany Statutu, rozwiązywanie Izby

§ 31

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Izby winna być podjęta przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 32

1.    Uchwała w sprawie rozwiązania Izby winna być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.

2.    Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby.

3.    Walne Zgromadzenie po uchwaleniu uchwały w sprawie rozwiązania Izby, ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 


Pliki do pobrania

Nasi partnerzy